ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

TAJEMNÉ SYMBOLY

2.1. 2019

TAJEMNÉ SYMBOLY OD ANIFÉ

Na můj svátek 13.8. 2018 jsem dostala od Anifé dárek!

Pro Anifé jsem spolupracovnicí na Zemi a ona je mojí spolupracovnicí z duchovního světa. Anifé je léčitelkou duší žijící za závojem a s nebeským tatínkem se rozhodli pomáhat nám formou terapie.

Anifé kdysi žila na území Egypta v době faraonů. Její otec byl ezoterický vědec a Anifé byla jeho dcerou, která měla duši vědkyně. Po smrti svého otce se rozhodla pokračovat v jeho tajuplné práci, která byla zaměřená na ezoterické zkoumání tajemných symbolů – zářičů a jejich prospěšnost na lidské tělo, myšlenky a duši.

Anifé jako mystička však byla odhalená! Zrádce, který nechtěl, aby byla pokračovatelkou v tomto tajném učení, se rozhodl nekalými úklady a krutým způsobem se Anifé zbavit. A – otrávil jí. Takto krutě zemřela nevinná žena…

Ve snu, před 16 lety, jsem se v roce 2002 dozvěděla, že budu umět přečíst nějaké hieroglyfy.

A na svůj svátek v roce 2018 jsem byla opravdu obdarovaná!

Tajné symboly mají podobu run, egyptského písma a posvátné geometrie v jednom. Čtou se od spoda nahoru, v tomto jsou na světě jedinečné.

Máme 11 symbolů zářičů a kódy/klíče k otevření jsou věty. Věty jsou klíčem k otevření brány. Máme vědět, že každý symbol propojený s danou větou aktivuje program k terapii; slova/věty zaktivují zářič, my se dostaneme dovnitř do zářiče a tímto způsobem se spouští další informace podporující naší celkovou prospěšnost.

Toto vše je určitá terapeutická mechanika, kterou vám budeme společně s Anifé přibližovat tak, že na každý měsíc vás budeme s jednotlivými symboly seznamovat. Kdo chcete, přidejte se!

Informace budou průběžně doplňovány, a je možné, že i opakovaně.

První symbol má podobu nekonečna. Významem zářiče a kód ukrytý ve slovu zní NEKONEČNO.

Je to hranatá spirála vyjadřující spojování. Skrze spirálu se dostáváme k důležitým, objasňujícím informacím.

Levá spirálka (minulost)má svůj střed, kdy její čára “začíná od prvopočátku”.

Pravá spirálka (budoucnost) má svůj střed “otevřený”, budoucnost nikdy není ohraničená. Mezi levou spirálou a pravou spirálou je tzv. propojovací čára, ve které je uložená naše současnost složená z naší minulosti i budoucích událostí, které jsou nám před narozením dány, a které se otevírají tak, jak jsou k nám “načasované”. Vše nám určuje naše načasování!

Tento zářič nás přitahuje do svého středu.

Hranatá spirála je hranatá z důvodu, aby se tento tvar nepletl s Osudem.

Osud má tvar kruhu: točíme se stále dokola a stále dokola. Jako v míchačce.

Hrana znamená překročení vlastních hranic vnímání pozemsky hmotného a dostáváme se do roviny duchovní. Vědomím jsme se dostali do možnosti překročit pomyslnou hranu/hranici, když jsme se rozhodli vstoupit do středu symbolu. Avšak, aby se nám do středu zářiče otevřel průchod a abychom se dostali k povolení vstoupit, musíme nejprve odříkat kouzelnou formulku.

Když se ocitneme uvnitř ve spojovací spirále, vnímáme prostor, kde čeká Anifé s nebeským tatínkem. Anebo i jiní naši pomocníci, kteří se k nám postupně během našeho života mohou přidat.

Prostor někdo může vnímat jako tunel do podzemí, jiný naopak jako rouru mířící do vesmíru, například.

Postupuji pochodněmi ozářenými podzemními chodbami. Anifé mě drží za ruku a putujeme s nebeským tatínkem neznámým prostorem, než se ocitneme uprostřed nádvoří…

1.2. 2019

“V prostřed nádvoří” – to je symbolika. Symbolika naší praxe v učení, v putování čase.

Protože jsem se plně nechala při předávání informací o novém učení vést, můžeme se nyní dozvědět, že již nepostačí si jen informace číst. Je nutné pro udržování “ohně v ohništi” procházet i praktickými záležitostmi, to znamená danými praktiky se nechat při vyučování vést sebeléčením.

Když to shrnu, tak první symbol NEKONEČNA nás časově spojuje s minulostí, přítomností, budoucností.

Druhý symbol je v podstatě prvním zářičem, který nás vede přímo k problému a zároveň nám pomáhá odkrývat příčinu nebo situaci, která nám kdesi v čase udělala ránu na duši.

Když se někdo nechoval vhodně, místo rány na duši lze nalézt šmouhu. Avšak i šmouha je svým způsobem též ránou na duši připravená k opravení; šmouha na duši nás svádí z dobré cesty a vede nás do chyb! V tomto případě se odhaluje příčina ze šmouhy vytvořená, která vytvořila šmouhu na duši, která chce být opravená. (Vše se týká našeho pocitu spravedlnosti. Zda to, co se nám nyní děje, je anebo není spravedlivé. Zda to, jak jako člověk jednám, jsem spravedlivý či nespravedlivý.)

Takže – do prvního zářiče ku pomoci odhalení našich ran na duši v čase, je vložen i lék na ránu. Lék na ránu je skrytý v symbolu podobající se “El drátům”. Nad nimi je umístěná pěticípá hvězda. Hvězda Naděje. Hvězda vypomáhá v léčení myšlenek. Upravuje naše myšlenky.

Samotné “El dráty” symbolizují důvěru v život, že nikdy nejsme sami.

Ve významu tohoto zářiče je ukrytá tato kouzelná formulka: LÁSKA V NADĚJI UKRYTÁ.

Nadějí stoupáme vzhůru, rosteme do odvahy, abychom cítili posílení do naděje a zmírnil se pocit, že nic nemá cenu.

Celý symbol terapeuticky pomáhá ledvinám, ale i celkově zaceluje ránu z beznaděje, a že bude líp.

1.3. 2019

Druhým zářičem, který jsem od Anifé při přijímání informací získala, ve kterém je zakódován proces sebeléčení, je symbolika přerodu. Je to však naše touha rozhodnutí v přerod; a pak to rozhodnutí i s následky musíme přijmout. Přijmout to v hlavě, v trupu, v nohách, v celém těle, srdci, duši, abychom stoupali k Duchu.

Zářič je složen ze třech kosočtverců, které poskládané od shora dolů vytvořily tvar postavy. Z oblasti srdce míří malá kulička v podobě duše směrem nahoru přes naznačené dvě čáry, které se na konci spojují – znamená to, že všichni míříme k Duchu.

U nohou je zakreslená šipka dolů. Šipka nám říká, že tělo se po smrti nechává zemi, hlíně, kdežto duše míří do nebe.

Ve významu zářiče jako léku je ukrytá větná formulka: V NADĚJI ŽIVOTA VĚČNÉHO.

Zářič přerodu pomáhá ve fyzické rovině terapeuticky srdci a duchovně pomáhá s vkládáním lásky do srdce.

Druhý zářič vyzařuje pomoc k přerodu našich myšlenek, činů, skutků, svědomí i buněk. Celý symbol pomáhá a vede k celkové transformaci člověka od jeho jádra a otevírá obzory, že nežijeme pouze ve hmotě a nejsme jen tvořeni hmotou, ale že máme i složku duchovní, složku duše, která ví že je věčná a která žije i po smrti těla, i když naše srdce dobije.

1.4. 2019

Třetí zářič je poskládán ze čtyř půlkruhů. Půlkruhy nebo též kružnicové oblouky jsou různě dlouhé.

Kruh nám značí celistvost. Půlkruhy jsou zaznamenané do čtyř po sobě jdoucích zvukových vln, které se šíří do kosmu. Pod nimi je nakreslená malá kulička vyjadřující člověka. Člověk se pod modrou oblohou vnímá velmi male. Proto vysílá prosbu do vesmíru. Zvuk šířící se od člověka v podobě myšlenkových proseb je zakreslen jako zvukově vlnící se neviditelné vlny mířící do nekonečného prostoru nad námi. Z nekonečného prostoru se nám na vyslanou myšlenku vrací odezva.

V zářiči se ukrývá Slunce i Měsíc a tento zářič ve fyzické rovině posiluje terapeuticky oči. V duchovní rovině si máme ujasnit a hlavně pochopit, že jaké myšlenkové pochody vysíláme, takové se nám vrací situace jako důsledky; a toto společně nám pomáhá utvářet náš vnitřní i vnější životní prostor. Životní prostor je pod jistou vibrací zvuku. Měli bychom zjišťovat, přes jaká slova jsme k těmto myšlenkovým pochodům přišli, kde nebo od koho jsme je získali. Neboť nevhodná myšlenková spojení a vyřčená slova nám rozedírají ránu; a my si přejeme na ránu lék… Nemůžeme ledabyle říkat jakákoliv slovní spojení která nás napadne. Tento zářič nám je pomůže odhalit a jakoby i předělat!

Lékem na, a z nevhodných slov vytvořené rány jako šmouhy, které je důležité přetransformovat, je kouzelná zaklínací formulka, která zní: TOUHA PO BEZPEČÍ. Celý symbol nám pomáhá s láskyplnou komunikací, za kterou jsme sami zodpovědní.

2.5.2019

Čtvrtý zářič je tvořený z více geometrických útvarů.

Vlevo dole vidíme Měsíc v úplňku. Vpravo nahoře je umístěna šesticípá Hvězda. Šest cípů znamená nadání. Pod Hvězdou je pyramida. Nad Měsícem a pyramidou je Slunce ve tvaru slunečního oblouku. Oblouk vytváří ochranný štít. Zaštiťuje Cestu duše a Cestu těla. Pod obloukem z každé strany jsou tyto dvě cesty zakresleny tak, že zleva doprava šikmo nahoru je cesta duše a na druhé straně, z poloviny pod obloukem, je kratší rovná cesta pozemská, chráněná Hvězdou. Pyramida je postavená šikmo dole pod pozemskou životní cestou. Chceme-li objevit tajemství, musíme se ponořit do sféry neviditelna. Pyramida pod zemí je ukrytá a nevydá každému svoje poznání, dokud se u sebe neponoříme do nitra. Proto na odhalování tajemství musí mít člověk nadání, anebo se tomuto učení musí aktivně věnovat dlouholetým tréninkem.

Cesta duše stojí kolmo k pyramidě, to znamená, že můžeme podnikat na duchovní rovině cesty kamkoliv. Pyramida je symbolika minulosti, minulých dějů a zážitků, které na nás mají i v tomto životě vliv.

Klíčem k otevření tohoto zářiče je kouzelná formule, která zní: LÁSKU KOLOBĚH ŽIVOTA NAVRACÍ. Je lékem pro náš žaludek, který posiluje na fyzické rovině a na duchovní rovině nám zářič říká a utěšuje, že koho milovaného jsme kdekoliv po své minulé Cestě ztratili, ten se nám do našeho života opět vrátí!

Celý symbol nám pomáhá ochlazovat naše impulzy a přináší nám emocionální klid, útěchu a pohlazení.

  • Na měsíc červen je pro nás
  • Pátý zářič, který má podobu “návěstí” a je umístěné vlevo. (Návěstidla můžeme vidět na železniční trati).

Pátý zářič je složen ze dvou skoro stejně dlouhých “tyček” svírající mezi sebou úhel cca 45°. Vpravo uprostřed, jakoby těsně pod zemí, je ukrytá kružnice.

Nakreslená svislá čára míří od spoda nahoru a druhá má “odklon” vpravo. Nedotýkají se. Však záleží na člověku, zda tyto dvě tyčky spojí.

“Kolečko” pod zemí znamená, že život je svázán pravidly a každá svoboda má svůj pevně daný Řád, který je vložen z Nebe sem na Zemi. My řádu říkáme Osud a je to naše osudová pouť. Kruh, ze kterého jen my sami můžeme jednou vystoupit; avšak v sobě nese své kosmické vyšší zákonitosti.

Kouzelná formulka jako lékem na naše konání má název a zní: SVOBODA V MYŠLENKÁCH. Léčivě zářič působí na plíce, zde je jeho vstupní brána.

Čáry/tyčky naznačují Cesty, které jsou tvořící.

“Kolečko” značí naše myšlenky. Zastřešují nám naše nápady.

V Osudu jsou shrnuté obecné principy výchovy a vyučování, které naše myšlenky do našeho života přitahují.

Celý symbol nám pomáhá nalézat svobodu, a to v myšlení, chování, jednání ve smyslu spravedlivosti a v naší celkové činnosti a vede nás do lásky bez podmínek.

Šestý zářič na měsíc červenec se skládá ze dvou pyramid, šesticípé hvězdy, kružnicového oblouku a ze srpku měsíce.

První pyramida je zakreslená vlevo dole, pohled na ní je přímý. Druhá pyramida je umístěna naproti vpravo a pohled na ní je ze shora; znamená to, že z pozemského úhlu pohledu je to kříž. Chceme-li nový úhel pohledu, musíme se povznést. Pak teprve náš kříž uvidíme ze zcela jiné perspektivy.

Nad “křížem” září šesticípá Hvězda, znamená to, že talent/y jsme si přenesli z některého minulého života, ovlivňuje nám talent i tento život. Ať už o tom víme nebo ne.

Těsně nad Hvězdou je Sluneční oblouk, který Hvězdě poskytuje ochranu. Máme možnost sami se stát hvězdou!

Vpravo nahoře, od druhé pyramidy, je umístěn srpek Měsíce.

Kouzelná formulka zní: V BEZPEČÍ LÁSKA ROSTE. Zářič nám pomáhá se žlučníkem a žlučovody, posiluje a uhlazuje trávení.

Celý symbol je pomocníkem k ulehčení naší životní pouti, nadlehčuje nás a podle potřeby nás umí dokonce přenést do Vesmíru! Z důvodu, abychom necítili tíhu vlastního života a abychom si byli jistí, že jsme všude v bezpečí. Jak na Nebi, tak na Zemi.

Sedmý zářič na měsíc srpen (z technických důvodů byl zveřejněn o 9 dnů později – děkuji za pochopení),

do kterého je vložená mapa života, je tvořen kružnicovým obloukem, pěti přímkami, jedním kruhem, také menším půlkruhem vytvořený dvěma sousedícími čárami, a po stranách narýsovanými třemi krátkými přímkami, které jakoby vycházejí z neviditelných půlkruhů.

Hlavním “předmětem” zářičeje umístěná podoba číše. Číše je tvořena otevřeným kružnicovým obloukem a “nohy”. Číše je pro nás osudová nádoba. Je to naše Požehnání. Vzkříšení. Číši naplňujeme svými zkušenostmi, rozhodnutím, jednáním.

Vpravo nahoře od číše je kruh značící Slunce. Slunce si vždy na nás “posvítí”a nebo nás osvítí. Slunce je náš Ochranitel.

Vlevo od “nohy číše” ze spodu vzhůru míří čára k levému konci číše. Ta samá čára je z pravé strany. Jsou to jakoby pilíře, podpěry, podpory. Oba pilíře chrání a zaštiťují celou číši.

Od nohy číše z pravé strany je narýsovaná stejně dlouhá čára mířící ke kruhu – Slunci, které je umístěné vpravo vodorovně od konce mísy číše. Pod touto čárou je narýsovaná ještě jedna čára, která je vedená vodorovně. Vodorovná linka vyjadřuje rovnováhu. Pod jejím koncem jsou umístěné krátké tři čárky vytvářející jakoby šipku s hrotem směřujícím šikmo vpravo dolů.

Tři stejně krátké čárky jsou umístěny vlevo, pod dvěma půlkruhy.

Tři krátké čárky symbolizují tři cesty pozemského a tři cesty duchovního života a říkají nám, že máme na výběr svojí svobodnou vůlí, kterým směrem se rozhodneme vydat, anebo zda se rozhodneme všechny tři životní oblasti a všechny tři duchovní oblasti harmonicky propojit, a zda těmto životním oblastem budeme dávat stejnou pozornost.

Je to jen na nás, co si vybereme a čím si číši z tohoto života naplníme.

Čtyři čáry vedené od nohy číše jsou jako paprsky, jako 4 možnosti životních cest. Jejich umístění i s “nohou” naznačují na své základně malý půlkruh.

Půlkruh vytvořený dvěma sousedícími čárami kružnice znázorňuje Svědomí, je to znak našeho Hledání Rovnováhy. Je v něm Duha. Smíření se s osudovou číší, osvícení. Je to vyjádření toho, že už jsem tady. Já jsem…

Kouzelná formulka zní: ŽIVOT V DOKONALOSTI SPOČINE. Zářič nám blahodárně působí na játra. Jsou vstupní bránou pro lék, i pro naše rozhodování. Celý zářič značí všechno, co jsme si po životních cestách již posbírali, a také, jak se to na člověku podepsalo. Na jeho celém bytí. Tímto vším jsme si zaplnili svojí číši a je to náš výsledek našeho poznávání. Ze všech těchto poznatků se nám vytvořila, a též utváří naše Životní cesta a naše Duchovní cesta.

Symbol nás vede k poznání, že jakkoliv se rozhodneme, v tom vždycky bude naše osobní zkušenost ve zdokonalování se.

1.9. 2019

Osmý zářič – je poskládaný s přímek, půlkruhů a kruhu. Jeden půlkruh tvořený jen jedinou čarou je umístěný vlevo dole. Tento půlkruh značí půlměsíc. Naproti půlměsíci šikmo nahoře vpravo je zakreslené Slunce.

Pravo dole pod Sluncem jsou zapsané tři stejně dlouhé čáry, které představují naznačenou Cestu – minulost, kde jsme měli udělat rozhodnutí.

Kolmo od této Cesty, uprostřed leží vedle sebe mezi půlměsícem a Sluncem dvě stejně dlouhé přímky. Vpravo rovně od dvou přímek pod Sluncem jsou narýsované dva kružnicové oblouky, které znázorňují Naději jako duhu. Vlevo od Slunce jsou jiné dvě přímky, které jsou položené kolmo od dvou přímek ležících uprostřed.

Když se zadíváme na Slunce, které je umístěné vpravo nahoře, tak Slunce se shora svítí na Cestu a sluneční paprsky musí projít přes duhu. Duha chrání Cestu.

Půlměsíc narýsovaný jedním půlkuhem, umístěný vlevo, září na dvě přímky, které v určeném úhlu leží nad půlměsícem. Míří ke Slunci.

Celý obrazec na první pohled vypadá dost chaoticky, ale přesto je pravidelně a cíleně uspořádaný. Vše je na svém místě, a tak jak má být.

Celkově obrazec pro nás vytváří regeneraci. Jsou tam zaznamenané všechny myšlenky, které způsobily nebo vyvolaly zmatek a chaos, též mohou odkrýt vztahové zápletky a nepromyšlené jednání, kdy jsme nedohlédli, jaké činy nám později přinesou následky; a tím zamotání se v životě.

Spuštění regenerace jako hojivého procesu a lékem osmého zářiče je kouzelná formulka, která zní: LÁSKA DO NADĚJE VLOŽENÁ. Léčivě působí na mozek, očišťuje minulost a upravuje naší přítomnost. Pomáhá s uspořádáním těch správných myšlenek, s rozhodnutím a rozuzlením, jak z chaosu ven.

Zářič nás vede, jak se správně nyní zachovat a jaké kroky bychom měli podniknout.

Celý symbol nám přináší do života pořádek a spokojenost.

1.10. 2019

Devátý zářič má tvar podobný klíčové dírce.

Je složen ze čtyř čar a jednoho půlkruhu ve tvaru oblouku.

Dvě delší čáry jsou nakloněné k sobě a mají podobu velkého tiskacího písmene A, avšak nejsou spojeni prostřední čárou, ani se špičkami nedotýkají.

Půl cm od každé z nich leží jedna kratší čára. Je v nich ukrytá podpora. Nad všemi je oblouk, který vše zaštiťuje jako štít, dodává pocit ochrany soukromí.

Zářič nám blahodárně působí na slinivku břišní.

Spoštěcí a zároveň zaklínací formulka zní VE SVOBODĚ NALEZEN JE KLÍČ. Já jako člověk jsem tím klíčem a symbol je tím zámkem; a jen společně otevřeme pomyslné dveře kamkoliv. Dveřmi (symbolem), kterými můžeme projít a být blíže ke svobodě, a tak žít svůj život podle sebe.

Desátý zářič je složený ze tří oblouků umístěných pod sebou, takže vypadají jako kousek duhy. Duha leží uprostřed a šikmo vpravo nahoře se tyčí sedmicípá hvězda.

Zářič nám sděluje, kdo míří se svým talentem vysoko, ten se propojí se svojí pravdou. Nemáme se bát vyzkoušet však i zcela nové věci. Zářič nám posiluje slezinu.

Symbol nás povznáší, symbol nám propůjčuje odvahu a duha nás vede pod svou ochranu, abychom všechno dělali pouze správně!

Zaklínací formulka zní: LÁSKA DO PRAVDY POVZNESENÁ.

-pokračování příště